Saturday, April 3, 2010

URL එක දිගවැඩිද?

ඔබේ වෙබ් පිටුවත් වචන සියගනනක් තියන මතක තබාගන්න අමාරු වර්ගයේ එකක්ද? එම දිග වෙබ් ලිපිනය වචන කිහිපයකට කෙටිකරගන්න කැමතිද? එහෙනම් මම ඔබට ඒ සදහා පහසු මං දෙකක් කියල දෙන්නම්. ඔබට අවශ්‍යවන්නේ පහත ඇති වෙබ් අඩවි දෙකෙන් එකකට ගොස් ඔබගේ දිගු වෙබ් ලිපිනය ලබාදීමයි. ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ඔවුන් එය කෙටි කර දේවි.

http://www.dot.tk/

http://tinyurl.com/

Sunday, February 7, 2010

Recover Software

පරිගණකය එක්ක වැඩ කරගෙන යන වෙලාවට අපිට දරාගත නොහැකි දෙයක් තමයි දත්ත හානි වීම. ගොඩක් වෙලාවට දත්ත හානීවීම් සිද්ධවුනහම දත්ත ඒ ආකාරයෙන්ම ලබාගන්න බැහැ. ඒ වගේම ඒ සදහා සෑහෙන කාලයක් මුදලක් නාස්ති කරන්න වෙනවා.

එහෙම කරදරකරයක් වුනොත් ඒකෙන් මිදෙන්න අළුත් රිකවරි මෘදුකාංගයක් ගැන කියන්නයි මම ලෑස්තිවෙන්නෙ. මේක හදුන්වන්නෙ Nucleus Kernel for FAT and NTFS නමින්. අනෙක් රිකවරි මෘදුකාංග එක්ක බලනකොට ගොඩක් ඉදිරියෙන් තියන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේක.

ඒකට හේතු කිහිපයක් තියනවා.

· ඕනැම File System එකක File Recover කිරිමේ ඇති හැකියාව

· සියළුම Files, Folder Structure එකට අනුව නැවත ලබාදීම

· නැවත Partition කර තිබුනද ඒ Files වෙන වෙනම පෙන්වීම

මෙම මෘදුකාංගය මේ යොමුවෙන් බාගත කරගත හැකියි. අවශ්‍යය වැඩි විස්තරත් එතනම ඇති. (මේ මෘදුකාංගයේ Cracks ඕනෙ තරම් තියනවා. උත්සාහ කරල බලන්න)

Tuesday, January 5, 2010

Wednesday, November 25, 2009

Mouse for computer - Apple Magic Mouse: An iPhone-style peripheral


Mouse for computer - Apple Magic Mouse: An iPhone-style peripheral

Since the launch of the iPhone, Apple has been implementing its effective multi-touch technology (tactile surfaces that acknowledge multiple touches at the same time) in several devices including (besides the iPhone) the iPod Touch, MacBook’s trackpad, and now the Magic Mouse. And probably, in the future, we will see this technology applied in more and more ways.

In the case of the Magic Mouse, it is probably the biggest advance during the last years in this type of device that interact with the computer; and ironically this advance is not a consequence of adding more buttons, scroll wheels, or some very original designs by “crazy” designers that are often intended to be used with the right hand only. Actually, it is the opposite thing: there is… nothing! There is no visible controls, wheels or similar things in the Magic Mouse, which has a simplified design, a reduced size, and a quite improved quality with beautiful finishes. And we are comparing not only with the Apple Mighty Mouse, but also with the generic features found in this type of device, which is often a very basic and traditional device with common and boring designs.

multi-touch-mouse

The Apple Magic Mouse is totally minimalist: In fact, even it doesn’t have any cable because it is connected via Bluetooth. The top side is a smooth surface made of a shiny clear acrylic plastic and the bottom side is a brushed aluminum base with two plastic rails that allows users to work in almost any surface. The mouse also comes with Laser-Tracking Engine (this is not a regular optical mouse because it doesn’t emit visible light), battery compartment (two AA batteries, which are included when the user buys this product) and a power switch.

Its operation is a really comfortable thing: You only have to touch it with your fingertips; this mouse has a more accurate performance: That is a consequence of using laser tracking instead of a light diode; besides, this technology also allows to use this device on a greater number of surfaces; when comparing to the Apple Mighty Mouse, the Magic Mouse can be used in a more smooth and quiet way, actually it is almost totally soundless and the friction sensation is reduced to a minimal level, which is a great thing, especially if you don’t like to use a mouse pad.

Reference::

Wednesday, November 11, 2009

GO: Google Launches Its Own Programming Language

One of the core philosophies of Google, and one of the reasons it has been so successful, is efficiency. It’s about both being as efficient as possible when serving search results and processing data and creating product that push the limits of efficiency for the user (as an example, Google’s trying to make communication more efficient with Google Wave).

Maybe that’s why we’re not surprised that Google finally looking to tackle the underpinning code that runs the web. Today the search giant released Go, an open-source development language that Google believes will combine performance with speed, and one that the company probably hopes will reshape the development and software industries in its favor.

Go is based on the C programming family, one of the most widely used programming language trees in the world. However, the twist is that incorporates elements of Python (a preferred development language within Google) and the Pascal/Modula/Oberon family to make faster and more dynamic programs.

Why Did Google Make Its Own Language?


In its Go FAQ, Google explains the main motivations behind the project:

“No major systems language has emerged in over a decade, but over that time the computing landscape has changed tremendously. There are several trends:

- Computers are enormously quicker but software development is not faster.

- Dependency management is a big part of software development today but the “header files” of languages in the C tradition are antithetical to clean dependency analysis—and fast compilation.

- There is a growing rebellion against cumbersome type systems like those of Java and C++, pushing people towards dynamically typed languages such as Python and JavaScript.

- Some fundamental concepts such as garbage collection and parallel computation are not well supported by popular systems languages.

- The emergence of multicore computers has generated worry and confusion.”

Summary: Google believes that the web and computing have changed dramatically in the last ten years, but the languages powering that computing have not. But when you get down to it, Google could benefit a great deal from not only having a more efficient programming language, but having one it designed being used in thousands web and software apps.

If you want to learn more, Google (as usual) has released a detailed, hour-long Google Tech Talk on the new language (embedded below). However, if you’re a developer and just want to get started, we suggest checking out the Go Tutorial and writing your first program.

Ref :http://mashable.com/2009/11/10/go-google-language/

Wednesday, November 4, 2009

Concept Mobile... Sony Ericsson XPERIA X10


Sony Ericsson introduced there first Android phone - Sony Ericsson XPERIA X10. This is X10 Not X3. Still this is Concept mobile and announced on 2009, November. You can find this on Market in the First Quarter of 2010.

This Mobile has amazing features (Not like other SE phone models). This runs on Android OS 1.6 Version. Other Features of this phone as follows.
 • GSM GPRS/EDGE 850/900/1800/1900
 • UMTS HSPA 900/1700/2100
 • UMTS HSPA 800/850/1900/2100
 • 4.0-inch scratch-resistant WVGA touchscreen with 480 x 854 resolution
 • Qualcomm Snapdragon 1GHz processor
 • 8.1-megapixel camera with 16x digital zoom, auto focus, geotagging and video recording
 • Bluetooth Stereo
 • Media player
 • 256 MB RAM
 • Sony Ericsson Timescape and Mediascape features that handle communication and media, respectively
 • Microsoft Exchange support
 • Gesture control
 • A-GPS with Google Maps and Wisepilot
 • 3.5mm headphone jack
 • microUSB connectivity
 • Wi-Fi 802.11b/g, DLNA
 • Phone memory: up to 1 GB
 • 8GB microSD card
 • HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps
 • Android Donut 1.6
 • Size: 119 x 63 x 13mm
 • Weight: 135g
 • Li-Po 1500mAh battery

Thursday, October 8, 2009

Invention of Bar Code - October 7th.

BAR CODE
A UPC-A barcode symbol.

What is bar code? It is method of automatic identification and data collection. The first patent for a bar code type product (US Patent #2,612,994) was issued to inventors Joseph Woodland and Bernard Silver on October 7, 1952. The Woodland and Silver bar code can be described as a "bull's eye" symbol, made up of a series of concentric circles.

Examine the 1958 patent drawing to the left that depicts the Woodland's and Silver's bar code label and the 1958 patent drawing below right of the inventors' bar code scanner technology. The photo below left is an example of today's U.P.C. bar code on a product package.

In 1948, Bernard Silver was a graduate student at Drexel Institute of Technology in Philadelphia. A local food chain store owner had made an inquiry to the Drexel Institute asking about research into a method of automatically reading product information during checkout. Bernard Silver joined together with fellow graduate student Norman Joseph Woodland to work on a solution.

Woodland's first idea was to use ultraviolet light sensitive ink. The team built a working prototype but decided that the system was too unstable and expensive. They went back to the drawing board.

On October 20, 1949, Woodland and Silver filed their patent application for the "Classifying Apparatus and Method", describing their invention as "article classification. ..through the medium of identifying patterns".

Bar code was first used commercially in 1966, however, it was soon realized that there would have to be some sort of industry standard set. By 1970, the Universal Grocery Products Identification Code or UGPIC was written by a company called Logicon Inc. The first company to produce bar code equipment for retail trade use (using UGPIC) was the American company Monarch Marking in 1970, and for industrial use, the British company Plessey Telecommunications was also first in 1970. UGPIC evolved into the U.P.C. symbol set or Universal Product Code, which is still used in the United States. George J. Laurer is considered the inventor of U.P.C. or Uniform Product Code, which was invented in 1973.

In June of 1974, the first U.P.C. scanner was installed at a Marsh's supermarket in Troy, Ohio. The first product to have a bar code included was a packet of Wrigley's Gum.

(According to a mail that I Received)